نمایشگاه های گذشته گالری شیرین 99

 
 
 

نمایشگاه های گذشته گالری شیرین 98

 
 
 
 
 
 
 
 

شهریور 1398

 

فرزانه وزیری تبار

 
 
 
 

تیر 1398

 

فرح اصولی

 
 
 
 

فروردین 1398

 

فرح سلطانی - معین شفیعی

 

اسفند 1397

 

نمایشگاه گروهی

 

بهمن 1397

 

محمد طباطبایی

 

بهمن 1397

 

داوود موسوی

 
 
 
 
 
 
 
 

مهر 1397

 

عباس معیری

 

شهریور 1397

 

سروناز امتیازی

 

مرداد 1397

 

آناهیتا غضنفری

 

مرداد 1397

 

سهراب مرزبان

 
 
 
 

اردیبهشت 1397

 

حسین ژیان - شیرین اتحادیه

 

 

 

نمایشگاه های گذشته 1393 - 1394

نمایشگاه های گذشته 1395 - 1396