نمایشگاه های گذشته گالری شیرین 1401

شهریور 1401

 

مریم بهمن

 

مرداد 1401

 

سونا گشتاسبی

 

مرداد 1401

 

نمایشگاه گروهی

 
 

خرداد 1401

 

بهروز زیندشتی

 

خرداد 1401

 

لیلا اسلامی

 

اردیبهشت 1401

 

علی یحیایی

 

قروردین 1401

 

نمایشگاه گروهی

 

نمایشگاه های گذشته گالری شیرین 1400

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

شهریور 1400

 

نمایشگاه گروهی

 

مرداد 1400

 

نمایشگاه گروهی

 
 

خرداد 1400

 

طاها قوچ کانلو

 

اردیبهشت 1400

 

حمیدرضا اندرز

 

اردیبهشت 1400

 

محمد طباطبایی

 

نمایشگاه های گذشته گالری شیرین 1399

 

 
 
 

آذر و دی 1399

 

بیژن نعمتی شـــریف

 
 
 
 
 
 
 

نمایشگاه های گذشته گالری شیرین 1398

 
 
 
 
 
 
 
 

شهریور 1398

 

فرزانه وزیری تبار

 
 
 
 

تیر 1398

 

فرح اصولی

 
 
 
 

فروردین 1398

 

فرح سلطانی - معین شفیعی

 

اسفند 1397

 

نمایشگاه گروهی

 

بهمن 1397

 

محمد طباطبایی

 

بهمن 1397

 

داوود موسوی

 
 
 
 
 
 
 
 

مهر 1397

 

عباس معیری

 

شهریور 1397

 

سروناز امتیازی

 

مرداد 1397

 

آناهیتا غضنفری

 

مرداد 1397

 

سهراب مرزبان

 
 
 
 

اردیبهشت 1397

 

حسین ژیان - شیرین اتحادیه

 

 

 

نمایشگاه های گذشته 1393 - 1394

نمایشگاه های گذشته 1395 - 1396