نمایشگاه های گذشته گالری شیرین

 

بهمن 1394

 

احسان طوسی

 
 
 
 

آذر 1394

 

بهناز جلالی

 
 
 
 
 
 
 

شهریور 1394

 

ننه حسن

 
 
 
 
 
 

اردیبهشت 1394

 

هادی هزاوه ای

 

اردیبهشت 1394

 

سپهر بختياري

 
 

اردیبهشت 1394

 

ابراهیم حقیقی

 
 

اسفند 1393

 

 شکست سکوت

 

بهمن 1393

 

نمایشگاه گروهی

 
 
 

آذر 1393

 

منتخب نسل نو

 

آذر 1393

 

ایمان صفایی

 

مرداد 1393

 

ننه حسن

 

تیر 1393

 

رئوفه رستمی

 
 

تیر 1393

 

حسین قورچیان

 
 

خرداد 1393

 

رومیصا سکاکی

 
 
 

اردیبهشت 1393

 

باغ وحش

 
 

اردیبهشت 1393

 

سهیل مختار

 

اردیبهشت 1393

 

افشین نیک روش