برای مشاهده عکسها بر روی لوگوی 360 درجه کلیک کنید
 


 

نمایشگاه گروهی به کوشش " فرناز محمدی " با عنوان " فراواقع نمایی در هنر معاصر ایران


توهم‌پنداری؛ مجازی‌گرايی بالقوه و فراواقع نمايی؛ همگی ريشه در كنش ذهنی هنرمند و پرواز وی بسوی خيال؛ رويا وجهان فانتزی دارد. قرارگيری واقعيت در برابر خيال و آنچه كه در اعماق ذهن هنرمند به هم می‌تابند تا واقعيتی از ناخودآگاه ذهن وی را به منصه ظهور رساند. اين فرآيند به ماهيت رسانه هنرهای تجسمی برمی‌گردد كه متكی برساخت تصويرذهنی دو بعدی از جهان سه بعدی است. اين خاصيت هنراست كه ميتواند به جهان ذهنی هنرمند سفر و آن را به تصوير بكشد. آنچه هنرمند را در اين راه به سرخوشی می‌رساند؛ نمايش قدرت ذهنی هنرمند و تخيل وی در تبديل اين قدرت به يك نمايه‌ی تصويری است. تصويری كه درنهايت به بازآفرينی صحنه‌ها و به خاطر آوردن منظری با جزئيات به ظاهر نامربوط يا غيرمنتظره ميپردازد و آنچه را كه همگان ازديدنش قاصر هستند را در جهان واقع ؛ تجسم مي بخشد و ارزش و مقام هنردر همين سفر به عالم موعود است. گاه هنرمند براي فرار از واقعيت نامطلوب و گاه منحوس ، به جهان خيال و فانتزی پناه ميبرد و گاه وجه آرمانگرايی هنرمند او را به دنيای ايده‌آل‌ها و اتوپيا می‌كشاند
اين نمايشگاه منتخب آثار ارزنده ای است از سه نسل ازهنرمندان، 
برای تجسم يكی از قدرتمندترين عرصه های آفرينش هنرمعاصر ايران

 

 
 

 

 

 


طبقه اول         

 

 

 

 

                                           طبقه دوم

    

 

 

 

 

 

 


نمایشگاه های گذشته