برای مشاهده عکسها بر روی لوگوی 360 درجه کلیک کنید
 


 

یلدا جمالی

ملیوریسم

یلدا جـمالی مـتولـد ۱۳۶۵ شیراز، فـارغ‌التحصیل در رشـته‌ی گـرافیک از دانـشگاه عـلم و فـرهـنگ تهـران در مـقطع لیسانـس می‌بـاشـد. در کنار نــــقاشی او ســــابــــقه‌ی کیوریتوری چــــندین نــــمایشگاه را نیز بــــر عهــــده داشته‌است. ملیوریسم دومین نمایشگاه انفرادی اوست

از نـگاه هـنرمـند

ملیوریسم بـاوری اسـت بـه مـعنای بهـبودگـرایی، بـاور بـه تـوان نـامحـدود انـسان بـرای ایفای نـقش مـوثـر در بهـبود حـال و هـوای جــهان پیرامــونــش و اعــتقاد بــه اینکه جــهان تــمایل بــه پیشرفــت دارد و انــسان میتــوانــد در هــر شــرایطی بــهخــصوص شــرایط بحــرانی از جهــت مادی و معنوی،روحی و روانی و ... به بهبود آن کمک کند. مجــموعــه پیش رو بــا مــوسیقی و رنــگ و قــطعات درخــشان آینه، بــرای ایجاد و انـتقال فـضایی بهـتر خـلق شـد. بـرای مـن که خـالـق آثـار بـودم در شـرایط نـامـطلوب فکری و فیزیکی، بـهانـهای بـود بـرای ادامـه دادن و ایجاد فـضایی بهـتربـرای زنـدگی خـود و اطـرافیانـم و بـه همین مـنظور بـه نمایش گذاشته میشود. بــاور دارم که هــر یک از مــا میتــوانیم قــدمی مــثبت بــاشیم بــرای طی کردن مسیر تاریکی به نور و روشنایی

 

 

مرضیه قاسم پور

بازی دوار

مرضیه قاسم‌پور متولد بروجن و فارغ‌التحصیل در رشته‌ی نقاشی از دانشگاه  هنر نیشابور در مقطع لیسانس و دانشگاه تربیت مدرس در مقطع فوق لیسانس می‌باشد. در حال حاضر در کنار نقاشی او مشغول به تدریس در دانشگاه هنر نیشابور و دانشگاه فرهنگیان تهران است. بازی دوار دومین نمایشگاه انفرادی اوست

از نگاه هنرمند

آن ‌را که زندگی نامیدیم. صحنه‌ای بود که در آن دستی، بند‌های متصل به دست‌ و پایمان‌ را می‌چرخانید و می‌رقصانید... گاه با گلوله‌ای قرمز بر نوک بینی‌مان و گاه سوار بر اسبی چوبی یا به شکل مهره‌هایی از یک بازی شطرنج؛ رها شده بر مربع‌های سیاه و سفید

 

 

 

 


 


طبقه اول         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    طبقه دوم

          

 

 


نمایشگاه های گذشته