برای مشاهده عکسها بر روی لوگوی 360 درجه کلیک کنید
 

 

حمیدرضا اندرز

آوند زمان


گــالــری شیرین مفتخــر اســت از نــمایشگاه انــفرادی حــمیدرضــا انــدرز بــا عــنوان آوند زمان رونمایی کند

این نــمایشگاه شــامــل تــعدادی از طــراحی‌هــا و نــقاشی‌هــای اخیر این هــنرمــند اسـت

هـمزمـان بـا نـمایش آثـار گـالـری شیرین از کتاب جـدید هـنرمـند که تـوسـط انتشارات خط و طرح منتشر شدهاست نیز رونمایی میکند

حــمید رضــا انــدرز مــتولــد تهــران ۱۳۴۹، فــارغ‌التحصیل در رشــته‌ی نــقاشی از دانـشگاه آزاد تهـران در مـقطع لیسانـس می‌بـاشـد. او عـلاوه بـر داشـتن چـندین نــــمایشگاه گــــروهی و انــــفرادی در داخــــل و خــــارج از ایران، در حـراج‌های متفاوتی حضور داشته و مورد توجه بسیاری قرار گرفته است

هـلیا دارابی، مـنتقد و پـژوهـشگر هـنری در بـاره‌ی او می‌گـوید

نـقاشی رسـانۀ سکوت اســــت. بی‌صــــدا اســــت و بیننده را نیز بــــه سکوت و غــــرق شــــدن در شکافی بی‌انـتها دعـوت می‌کند. بـا این حـال، کار ِ حـمیدرضـا انـدرز خـود نـقاشیِ ســاکتی اســت: سکوت تــرکیب‌بــندی بــه واســطۀ ســاحــت‌هــای خــلوت و تــخت؛ سکوت ســطح بــه‌واســطۀ عــدم حــضور مســلط عــنصر خــط و مــحو بــودن فــضا؛ سکوت رنـگ‌هـا بـه سـبب پختگی و در هـم نشسـتگیشـان؛ و سکوت بـه واسـطۀ سکوت مـضامین: میوه‌هـا، مـاهی‌هـا، نـهنگ زیر دریا. سکوت زمـان را بـه میان می‌آورد، و زمـــان چیزی اســـت که بـــرای انـــدرز هـــمواره بـــه پـــای نـــقاشی فـــدا میشـود. او کار را بـه مـراقـبه، و نـقاشی‌اش را بـه آونـد زمـان تـبدیل کرده اسـت؛
آوندی که در آن روزها و ساعت‌ها شناورند؛ روزهای تنهایی، و کار ِ نقاشی

 

 

 

 

 

 

 


طبقه اول         

 

 

 

 

                                                    طبقه دوم

          

 

 


نمایشگاه های گذشته