You can see the image by clicking on 360 degree logos.
 


 

یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران آبان و آذر 1399 فرهنگسرای نیاوران

 

درونمایه دوسالانه: خودکاوی

اصالت اثر هنری در گرو صداقت هنرمند در درک و شناختی عمیق از خود و دنیای پیرامون خود است. هنرمند با اندیشیدن و کاوش در زندگی زیسته، اتفاقات تاریخی و اجتماعی زمانۀ خود و درونی کردن این

دریافتها، قادر به خلق اثری است که فارغ از سبکهای دورهای، ماندگار و پویاست.

هم راستا با تجربۀ فاصله‏گذاری اجتماعی در دوران اخیر و وسعت ارتباط مجازی با دنیای بیرون، پرداختن به "خود" قابل‏ تأمل‏ است. شناخت و آگاهی از خود، متأثر از مسایل بیرونی است. از این رو فهم سیال، زمینهمندشدن و تعامل در هنر، امری است برخاسته از شناخت واقعی درون. بدون توجه به جوهر خود رسانه و شناخت

ابزارهای آن، حرکت در فضای بینابینی و خارج شدن از محدودۀ مشخص رسانه، امکان پذیر نیست. از این جهت رسانۀ سرامیک به واسطۀ مقتضیات کنونی خود، از هنرمندان دعوت میکند، بدون توجه به الصاق‏های کلیشه‏ای مورد تأییدِ نهادها در هنر، تنها با اتکا به زبان و منطق سرامیک، دریچهای را از درون به دنیای بیرون باز نمایند. دوسالانه یازدهم سرامیک، معطوف شدن به خود و کاویدن درونیات را گامی در جهت بلوغ و همراستا با اندیشه‌ی انتقادی، در زمانهی خود می‌داند.

رویکرد دوسالانه:

تمرکز بر بیان شخصی هنرمند با توجه به دلالتهای مکانی، زمانی و اجتماعی زمان خود.

گسترش مرزهای رسانۀ سرامیک با دلالت بر دیالکتیک فن و هنر.

 

 
 

 

عکس‌های 360 درجه مجموعه

فرهنگسرای نیاوران

 

    First floor

 

  

 

 

    Underground