بایگانی  گالری شیرین 1391

 

 بهمن 1391

 

بهروز زیندشتی

 

 بهمن 1391

 

مریم حیدر زاده

 

 بهمن 1391

 

سید حسین فصیح 

 
 

 بهمن 1391

 

حسین ایران دوست  

 
 
 

 آبان و آذر 1391

 

نمایشگاه گروهی(فوگوریه)
 
گردآورنده حمزه فرهادی

 

 آبان و آذر 1391

 

امیر نصر کم گویان

 

 آبان 1391

 

صفا برومند

 
 

 مهر 1391

 

حمیدرضا اندرز

 

 مهر 1391

 

وحید محمدی

 

 شهریور 1391

 

لیلی عامری  

 

 شهریور 1391

 

 فریما فولادی 

 
 
 
 
 
 

بهمن  1390

 

علی شیرازی